เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ประเพณีและเทศกาลสำคัญ ของจังหวัดปราจีนบุรี

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ประเพณีและเทศกาลสำคัญ ของจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในวันมาฆบูชา

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ส่งเสริมให้ทุกคนละเว้นกรรมชั่ว กระทำแต่ความดี จิตใจผ่องใส

เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชาของทุกปี วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่ให้พระพุทธศาสนาเอกชนได้หยุดรำลึกถึง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนนั้นมุ่งกระทำแต่ความดี ละเว้นซึ่งความชั่วทั้งหลาย เนื่องจากวันนี้เป็นวันเพ็ญกลางเดือน 3 ก่อนพุทธกาล เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ถือว่าเป็นวันสำคัญ ที่มีพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นจำนวน 1,250 รูป พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระอรหันต์ เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ของชาวพุทธ ผู้ไดบรรลุอภิญญา 6 โดยพระพุทธเจ้าได้มีการแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ ให้กับพระสงฆ์ที่มาประชุมได้สดับรับฟัง ทั้งเพื่อเป็นการสืบสานเรื่องราวในพุทธกาลเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนา และโบราณสถานของจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงได้มีการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนขึ้น ซึ่งภายในงานนั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส จำนวน 250 คน/รูป ในระยะทาง 94 กิโลเมตร กิจกรรมนำเที่ยวเมืองโบราณศรีมโหสถ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง กิจกรรมนมัสการรอยพระพุทธบาทคู่และต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ กิจกรรมทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชา และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชาการประกวดวาดภาพ และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ฯลฯ งานนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจการทำความดี และร่วมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี เป็นการสืบสานเรื่องราวในพระพุทธกาล เกี่ยวกับวันมาฆบูชา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนได้รับการประกาศเป็นรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดงานเทศกาลนี้นั้น นับว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรีเลยก็ว่าได้ ประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีทุกแห่ง ตลอดจนพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกัน เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ของเราได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย และยังมีทั้งกิจกรรมภายในหลายอย่างด้วยกัน อย่างเช่น การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และฆราวาส จากอำเภอนาดี จากอำเภอบ้านสร้าง จากวัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง อุปมาดั่งพระภิกษุมาร่วมชุมนุม เป็นต้น เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย นอกจากนี้ยังมีการประกอบกระบวนประทีปต่างๆ ของแต่ละอำเภอและแต่ละหน่วยงาน บอกเลยว่าเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ที่สำคัญ สำหรับการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีนั้น ในแต่ละครั้งจะมีการจัดที่ไม่เท่ากัน แต่จะอยู่ในช่วงที่เกี่ยวกับวันมาฆบูชา เพราะองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของงานนั้นก็คือ การเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ ส่วนเวลาในการเวียนเทียนนั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งเทศกาลนี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี วันเพ็ญเดือน3 นับว่าเป็นอีกเทศกาลที่น่าสนใจเลยทีเดียว องค์ประกอบของงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีประกอบไปด้วย

  • การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
  • พระเดินธุดงค์จากอารามอื่นผ่านอำเภอต่างๆ ในจังหวัด มายังวัดสระมรกตโดยมีการส่งธรรมจักรสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
  • การออกร้านตลาดย้อนยุค
  • การจัดงานแสดงแสงสีเสียง
  • การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป สินค้าต่างๆ
  • นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา
  • กิจกรรม การรับประทานอาหารเย็น
  • เวียนเทียนรวบรวมพระพุทธบาทและทิศสนาโอวาทปาติโมกข์
  • ขบวนวนรถเที่ยวชมเมืองโบราณ ในเขตอำเภอศรีมโหสถ เป็นต้น

เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชาของทุกปี วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่ให้พระพุทธศาสนาเอกชนได้หยุดรำลึกถึง เพื่อมุ่งกระทำแต่ความดี ละเว้นซึ่งความชั่วทั้งหลาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่มาดำรงตำแหน่งได้ให้ความสำคัญกับ เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการเตรียมงานอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ซึ่งจะมีภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมบริหารจัดการ เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ของชาวพุทธ มีการจัดหลายวันด้วยกัน ทุกคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ ซึ่งแต่ละภาคส่วนนั้นมีหน้ารับผิดชอบที่แตกต่างกันไป ดังนั้นชุมชนจึงเป็นผู้ที่บทบาทที่สำคัญมากในการที่จะทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย เพราะถือกันว่างานเทศกาลนี้นั้นจะเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นหลัง ได้มีการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าวด้วยความหวงแหน และภาคภูมิใจในเทศกาลนี้ รวมไปถึงการร่วมใจกันรักษาไว้สืบไป สำหรับใครที่รอคอยเทศกาลนี้บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอน