ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ ประเพณีที่เป็นไปตามวิถีชีวิตของชาวแกลง

ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ ประเพณีที่เป็นไปตามวิถีชีวิตอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวแกลง

ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์-

ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ ของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย มีการทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวในเวลากลางวันและลอยกระทงในเวลากลางคืน ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ เป็นไปตามวิถีชีวิตของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ติดกับแม่น้ำ อันได้แก่ แม่น้ำประแสร์ ที่ประชาชนมีอาชีพประมง ชาวประแสร์นับถือศาสนาพุทธมาแต่บรรพบุรุษ เมื่อมีเงินทองก็คิดที่จะทำบุญ 

ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ ประเพณีเก่าแก่ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน

ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์-

ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ นั้นมีมานานแล้ว ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ หนึ่งเดียวในไทย  ในสมัยก่อนไม่มีการจดบันทึก แต่พอสันนิษฐานได้ว่า มีมาหลังจากมีการทอดกฐินและทอดผ้าป่ากลางน้ำ ที่วัดสมมติเทพฐาปนาราม หรือวัดแหลมสนที่ชาวบ้าน เพราะการไปทอดกฐิน และผ้าป่าต้องไปทางเรือ ชาวบ้านในแถบนี้มีความชำนาญทางเรืออยู่แล้ว เนื่องจากเป็นชาวประมง จึงต้องการแข่งเรือเพื่อความสนุกสนาน ดูความสามารถของชาวเรือ และเพื่อช่วยประกอบให้งานทอดผ้าป่ากลางน้ำได้เด่นดังขึ้น การแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยมาตั้งแต่อดีตเมื่อสมัยอยุธยาเป็นราชธานี ถือว่าเป็นราชพิธีประจำเดือนในช่วงปลายฤดูฝน การแข่งขันเรือยาว จึงได้สืบทอดมาเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย แสดงถึงวิถีชีวิตความสนุกสนาน ความสามัคคี ซึ่งเห็นได้จากที่มีการจัดให้มีประเพณีแข่งขันเรือยาวทุกภาคของไทย การแข่งขันเรือยาว ได้จัดจัดทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันงานทอดผ้าป่ากลางน้ำและ วันลอยกระทง ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ จะจัดขึ้นบริเวณริมแม่น้ำปากน้ำประแสร์ เป็นด้านหลังบ้านของชาวตลาดปากน้ำประแสร โดยวิธีการจัดการแข่งขัน จัดโดยคณะกรรมการจัดงานผ้าป่ากลางน้ำ จะมีเรือจากหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงมาร่วมแข่งขัน บางปีจะมีเรือยาวจากจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมแข่งขันด้วย ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ เป็นไปตามวิถีชีวิตของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ติดกับแม่น้ำ เรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเรือประจำของวัดต่าง ๆ ในตำบลนั้น และต่างตำบล บางลำเป็นเรือของชาวบ้าน โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.00 น.จะมีเรือเข้าแข่งขันหลายขนาด เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง จำนวนผู้พายจัดจำนวนขนาดพอเหมาะกับขนาดของเรือ เรือแข่งนี้จะจัดตกแต่งให้สวยงามทั้งลำเรือ และคนพาย เรือบางลำมีผีพายเป็นชายล้วน บางลำก็เป็นหญิงทั้งหมด บางลำมีทั้งชายและหญิง ผีพายมีทั้งคนหนุ่มสาวและคนมีอายุ การแข่งขันจะเริ่มด้วยการเปรียบเทียบจำนวนคนพายเท่า ๆ กัน หรืออาจจะมากกว่ากันเล็กน้อยเมื่อแจ้งคณะกรรมการที่ได้ทำการแข่งขันแล้ว เรือเหล่านั้นจะพายเล่นไปตามลำแม่น้ำเพื่อให้ประชาชน ได้ชมและเพื่อความสนุกสนานของผีพายในเรือนั้น เรือที่จะเข้าแข่งขันจะมีทั้งประเภทสวยงาม ประเภทตกแต่งตลกขบขัน และประเภทแข่งผีพายธรรมดา เรือแต่ละลำจะมีการร้องรำทำแพลงกันอย่างครึกครื้น บ้างพายไปมา บางลำก็จอดอยู่กับที่ จะมีห่อข้าว ขนมและเครื่องดื่มแจกให้คนพายทุกคนจากคณะกรรมการจัดงาน และมีผู้ใจบุญนำมาให้ การประกวดเรือประเภทสวยงามและประเภทความคิดจะประกวดในภาคเช้า หลังจากรับประทานอาหารตอนกลางวันแล้ว เริ่มแข่งขันเรือพายคือเวลาประมาณ 13.00 น . จะแข่งคราวละ 3 – 4 ลำ ตามจำนวนเรือที่เข้าแข่งขันและจำนวนผีพาย เมื่อได้เรือชนะที่ 1 แล้ว จะให้เรือที่ชนะรอบแรก ได้เข้าแข่งขัน ในรอบชนะเลิศอีกครั้ง ในการแข่งขัน จะมีของรางวัลให้แก่เรือที่เข้าประกวดและแข่งขันทุกลำ เรือที่ชนะเลิศจะได้รับของรางวัลมากเป็นพิเศษ ส่วนมากของรางวัล เมื่อเรือแต่ละลำได้รับแล้วจะนำไปถวายวัน นอกจากการแข่งขันเรือพายแล้งยังมีการประกวดเทพีนาวา โดยจัดหาคนสวยที่นั่งในเรือแข่งมาประกวด จะประกวดหลังจากแข่งเรือแล้ว หลังงานเสร็จสิ้นลงในเวลาประมาณ 18.00 น . ผู้ชมงาน ชมเรือจะได้นั่งเรือบริการฟรีของชาวประมงประแสร์ซึ่งเสียสละบริการรับส่งให้ชมตลอดงาน มีผู้มาชมงานปีละมาก ๆ ทั้งคนในตำบล ต่างตำบล และต่างจังหวัด  ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ มีวิวัฒนาการ ดังนี้

ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์-

ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ มีวิวัฒนาการ ดังนี้

  • ในสมัยแรกๆ มีการแข่งขันเรือพาย และการว่ายน้ำแข่งกันเท่านั้น 
  • ในสมัยกลางๆ มีการแข่งขันเรือพาย การแข่งขันว่ายน้ำ การแจวเรือข้ามไม้ไผ่ และ การนั่งกะโล่พายแข่งกัน มวยทะเล แถกกระดี่ ดำน้ำแข่งกัน และนำเอาลิเกไปเล่นในเรือ
  • ในสมัยปัจจุบัน มีการแข่งขันเรือพาย แข่งเรือเร็ว ดำน้ำแข่งกัน การประกวดเรือพาย ประเภทสวยงาม ประกวดเทพีนาวาชักเย่อบนบก มีการจัดแต่งเรือประมง พร้อมผู้แต่งแฟนซีประกวดกัน การประกวดร้องเพลง และมีแมวมองสาว ๆ ที่มาชมงานเป็นเทพี 
ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์-

ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ หนึ่งเดียวในไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้สืบทอดประเพณีการแข่งขันเรือยาว พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ให้เป็นที่รู้จักโดยกว้างขวางยิ่งขึ้น ถือเป็นประเพณีอันดีงามที่ควรสืบสานและอนุรักษ์ต่อไป

 

 

 

สนับสนุนโดย :

https://ufaball.bet เราคือผู้ให้บริการการพนันอันไร้ขอบเขตของเหล่านักพนันที่ชื่นชอบการเดิมพัน และการเสี่ยงทายในโชคตนเอง เรามีบริการทั้ง แทงบอลออนไลน์ หรือ คาสิโนออนไลน์ ไว้บริการเต็มรูปแบบครบวงใจในที่นี้ที่เดียว