กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ ภาคตะวันออกของไทยสืบทอดจากบรรพบุรุษ

ประเพณีส่วนใหญ่ หรือกิจกรรมที่ได้สืบต่อกันมานั้น ล้วนแต่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นชาติ และเป็นมรดกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญและมีคุณค่าที่ต้องอนุรักษ์ไว้ เพราะมันจะแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชั้นและเผ่าพันธุ์ท้องถิ่น กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ ภาคตะวันออกของไทย แสดงถึงความภาคภูมิใจและการเป็นเกียรติของคนในท้องที่ และยังแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน ความสามัคคีความมั่นคงของชุมชนอีกด้วย โดยประเพณีของภาคตะวันออกนั้นมีความหลากหลายสัญชาติ เนื่องจากมีกลุ่มคนโยกย้ายรกรากถิ่นฐานจากประเทศอื่นมาในประเทศไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชาวลาว ชาวจีน รวมไปถึงชาวเขมร

กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ ภาคตะวันออกของไทย มรดกของคนเฒ่าคนแก่

กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ อันดีงาม จังหวัดทางภาคตะวันออกของไทยมีความหลากหลายอย่าง ทั้งท้องถิ่น ภาษา รวมไปถึงอาชีพในการดำรงอยู่ของบุคคลทั่วไป ซึ่งแน่นอนว่าจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีการยอมรับเอาสิ่งที่เผยแพร่จากสังคมอื่นๆ นำมาใช้ประกอบร่วมด้วยในชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักกัน แล้วยังเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงาม ที่สามารถนำเป็นแบบอย่างได้ วัฒนธรรมทุกอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่มีที่มาจากศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับฟ้าฝน ผีสาง รวมไปถึงความเชื่อของคนในท้องที่ควรที่จะเผยแพร่และสืบทอดต่อไปให้เป็นที่นิยม กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น สามารถนำไปสู่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจได้อีกด้วย 

  • งานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยองเป็นงานที่เชิดชูและเผยแพร่เกียรติคุณของกวีไทยอันโด่งดัง ซึ่งแน่นอนว่าเป็นวัฒนธรรมแห่งยูเนสโกที่ได้ยกย่อง ว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย โดยงานวันสุนทรภู่นั้นจะจัดทำขึ้นประมาณวันที่ 26 – 27 มิถุนายนของทุกปี บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีการจัดทำนิทรรศการกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังมีการจัดทำหนังสือบทกวีสดุดีสุนทรภู่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ และช่วยส่งเสริมการกวีของจังหวัดระยองให้ดังไกลไปทั่วโลก และยังเป็น กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองได้อีกหนึ่งอย่างด้วย
กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ ภาคตะวันออกของไทย
  • งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีการจัดทำงานกาชาดจังหวัดระยองประจำปี ซึ่งเป็นงานที่จะสรรเสริญถึงคุณงามความดี เชิดชูเกียรติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่มีบุญคุณใหญ่หลวงต่อแผ่นดินไทย และยังเป็นการร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ และถวายราชสักการะอีกด้วย ภายในงานกาชาดจะมีการจัดทำคอนเสิร์ตดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมไปถึงมีการค้าขาย ซื้อสินค้าชุมชนชั้นนำ โอทอป นับว่าเป็นงานประจำท้องถิ่นที่มีความโด่งดัง และส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งหารายได้คืนความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดได้ด้วย
  • ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ ภาคตะวันออกของไทย ซึ่งเป็นการถวายน้ำผึ้งแก่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรที่วัดพิมพาวาส โดยประเพณีเกิดจากความเชื่อมั่นในสมัยพุทธกาลว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่ป่าเลไลย มีช้างและมีลิงอุปัฏฐานมีการนำน้ำอ้อย และน้ำผึ้งมาขอถวายมากมาย ต่อมาพระพุทธเจ้าจึงมีอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรนั้น สามารถรับประทานน้ำผึ้งและน้ำอ้อย เพื่อใช้เป็นยาได้นั่นเอง ตามความเชื่อมาแต่โบราณชาวบ้านจึงได้มีการจัดทำประเพณีถวายน้ำผึ้งอยู่เป็นประจำ พุทธศาสนิกชนจะนำเอาน้ำผึ้ง ข้าวต้มมัดถวาย และเมื่อตักบาตรเรียบร้อยก็จะมีการฟังธรรมะเทศนา
  • ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว เป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว โดยประเพณีนี้จัดทำขึ้นช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น คนลาวนั้นยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งในบางท้องถิ่นจะเรียกประเพณีนี้ว่า บุญคูณลาน, บุญกองข้าว โดยการทำบายศรีสู่ขวัญข้าว ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ทำให้ผลผลิตเข้าอุดมสมบูรณ์ตลอดการทำนา นับว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนานั่นเอง ซึ่งลักษณะของประเพณีจะมีการนำข้าวที่นวดไว้ไปเก็บในยุ้งฉ้าง แล้วจะมีการทำบุญนิมนต์พระสงฆ์มาสวดให้เกิดความเป็นมงคล และได้อัญเชิญรูปของพระแม่โพสพมาไว้กลางพิธี จากนั้นจะมีการจัดทำพิธีสงฆ์ และพิธีบายศรีด้วยหมอทำขวัญ และมีการละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยกัน เพื่อเป็นการบูชาพระแม่โพสพ และเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชาวนาผู้ปลูกข้าวนั้นเอง 

การรักษาขนบธรรมเนียมกิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ภาคตะวันออกของไทย ของวัฒนธรรมจังหวัดเอาไว้ จะช่วยสืบต่ออารยธรรมอันดีงาม และยังมีความสำคัญมากมายเป็น ทั้งความเป็นสิริมงคล เพราะประเพณีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาความเชื่อ ที่เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลในชุมชน และยังแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ด้วย แสดงถึงการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มีความอ่อนน้อม และยังเป็นสิ่งที่ทำให้คนในท้องที่นั้นอยู่ในกรอบที่ดีงาม นอกจากนี้บาง กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ อันดีงาม ประเพณีจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวบ้านโดยรอบมีรายได้ มีการค้าขายสินค้า และยังเป็นสถานที่แลนด์มาร์คท่องเที่ยวอีกหนึ่งอย่างอีกด้วย

อ่านบทความอื่น ๆ >> พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประเพณีอันเก่าแก่

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet/ SA-Game คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า Casino online พร้อมเปิดบริการพนันออนไลน์เต็มรูปแบบครบวงจรที่สุด ลองเลย !