ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว สร้างความสามัคคีแก่คนท้องถิ่น

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว

สระแก้วเป็นจังหวัดที่มีประเพณีอันงดงามมากมาย และยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว หนึ่งในประเพณีเก่าแก่ที่ถือปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นประเพณีที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว ยึดถือมาตั้งแต่โบราณกาล จัดขึ้นในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว ประเพณีสำคัญที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว

ประเพณีสงกรานต์ของไทยนั้นแม้จะจัดตรงกันแต่วัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดจะมีพิธีและการเฉลิมฉลองแตกต่างกัน อย่าง ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว เป็นประเพณีที่จัดขึ้นพร้อมกันกับประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมือง จัดขึ้นในวันสงกรานต์หรือวะนปีใหม่ไทย โดย ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้วยึดถือมาตั้งแต่โบราณกาล ถือเป็นประเพณีที่ดีงาม และสร้างความรักความสามัคคีแก่คนในครอบครัว เป็นวันที่บรรดาลูกหลานจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสรวมถึงผู้ที่มีพระคุณ โดยประเพณีนี้จัดขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดไว้ เป็นการแสดงความเคารพนับถือและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้สูงอายุ ผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณ เพื่อขอขมาลาโทษขจัดสิ่งชั่วร้าย ชำระสะสางสิ่งอัปมงคลในชีวิต และรับคำอวยพรจากผู้อาวุโสเพื่อเสริมสิริมงคลของชีวิตที่จะได้เริ่มต้นปีใหม่ที่ดี โดยในวันงานจะมีกิจกรรมมากมายให้ได้เข้าร่วมประกอบด้วย การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว พิธีสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูปและตลาดวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การก่อพระเจดีย์ทราย ประกวดการแต่งกายงดงาม จากนั้นเมื่อเสร็จการแสดงต่างๆ แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะทำการนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธี รดน้ำขอพรแก่ศาลหลักเมืองจำลอง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะนำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทั้งหลายที่เข้าร่วมพิธีนี้เข้ารดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตและเพื่อขอพรให้บ้านเมืองสงบสุขตลอดวารดิถีขึ้นปีใหม่ การจัดประเพณีสงกรานต์ในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่เป็นการระลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณและบวงสรวงเพื่อขอพรให้บ้านเมืองสงบสุขเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสีสันให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของวัฒนธรรมไทยและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพราะการที่ได้รวมตัวกันในวันสำคัญ นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วยังเกิดความอบอุ่นและเป็นการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักเคารพ มีสัมมาคารวะและรู้จักพระคุณต่อผู้อาวุโสอีกด้วย ทำให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเรียนรู้ถึง ความสำคัญของครอบครัวและเรียนรู้ที่จะรักษาประเพณีอันดีงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยภายในงานจะมีพ่อค้า แม่ค้า เข้ามาตั้งร้านค้าขายกันอย่างคับคั่งถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสงกรานต์ และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาร่วมสนุกในวันสงกรานต์รวมทั้งเป็นการเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่คนนอกพื้นที่ได้รับรู้อีกด้วย ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้วได้รับความสนใจจากประชาชน เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเพณีที่ดีงามให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ไม่เพียงเท่านั้น ในวันงานยังมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้เข้าร่วม ถือเป็นงานวันสงกรานต์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร ทำให้ผู้คนให้เข้ามาร่วมกันในประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้วนี้ ทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ ที่สนใจประเพณีที่ยิ่งใหญ่นี้ ด้วยความ ดีงามของประเพณีนี้ทำให้ประเพณีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีและไม่มีทีท่าว่าจะเลือนหายไปจากวัฒนธรรมของชาวสระแก้วเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเป็นอย่างยิ่ง ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้สืบไป

ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประเพณีอันดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว และประเพณีบวสรวงศาลหลักเมืองสระแก้ว ถือเป็นขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย ที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามต่างๆ ของจังหวัดให้ผู้คนได้รู้จัก ทั้งการละเล่นพื้นบ้าน ศิลปะพื้นบ้าน ฝีมือการตำส้มตำของคนจังหวัดสระแก้ว การก่อเจดีย์ทราย วัฒนธรรมการแต่งกายของคนในพื้นที่ เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดที่ได้กล่าวข้างต้น ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในรุ่นสู่รุ่น สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในท้องถิ่นแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส และผู้สูงอายุ เป็นการบวงสรวงศาลหลักเมืองเพื่อขอพรให้บ้านเมืองเกิดความเจริญรุ่งเรือง สงบสุข ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ไม่ขัดแย้งกัน ขอพรไม่ให้เกิดภัยอันตรายแก่บ้านเมือง ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป ให้บ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้วยึดถือมาตั้งแต่โบราณกาล หนึ่งในประเพณีเก่าแก่ที่ถือปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นประเพณีอันดีงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่ให้สูญหายไป เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้จักและสืบสานต่อไป

ประเพณีขึ้นชื่อภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยงมากมาย ประเพณีหลากหลาย

40 ที่เที่ยวชลบุรีอัพเดทใหม่ปี 2023 ปักหมุดแล้วไปเที่ยวกันเลย